નિયમસંગ્રહ

તપાસ સોફ્ટવેર લોડ થઈ રહ્યું છે

એક તપાસ સોફ્ટવેર છબી લોડ થઈ રહ્યું છે

First, choose the diagnostic software you want to run. કાસ્કેડ આધાર આપે છે હાય-સ્કેન હું / પ્રો ગાડીવાન સ્કેન ROM packs in binary format, as LHA archive (usually with a .DAT extension), and with a self-extracting RAR wrapper (.EXE file; this is how Hyundai S-System is shipped). કોઈપણ ફાઈલ કે જે સાદા બાઈનરી-ROM ઈમેજ નથી આપોઆપ unpacked આવશે. See also “Hi-Scan હ્યુન્ડાઇ અને Kia માટે પ્રો સોફ્ટવેર મેળવવી“.

મુખ્ય સ્ક્રીન

ટોચ પર છોડી તમે એમ્યુલેટ થયેલ એલસીડી સ્ક્રીન જોશો. Below are the emulated function keys and the hint display, where CASCADE will show you tips for acquiring a successful connection with your vehicle. Further down are the record/replay buttons, આ “Grab Keyboard” checkbox, and the machine status indicator.

આ “Grab Keyboard” checkbox is normally enabled and makes sure that you can use the diagnostic software using the keyboard, which is much more convenient than using the on-screen buttons. In cases in which you need the keyboard for other purposes (such as when entering a custom baud rate), you can uncheck it to make the keyboard available to the user interface.

If the machine status indicator says “RUNNING”, the system is operational. If it says “STOPPED”, the system has been halted. Usually, that means you have not loaded a diagnostic software image yet.

સ્થિતિ LEDs

સ્થિતિ LEDs

અધિકાર પર તમે પરિસ્થિતિ LEDs કે તમે શું એક ઝલક આપી જુઓ પર આંતરિક ચાલે છે:

 • “serial” is lit when the serial port is activated.
 • “data rx” અને “data tx” light up as data is being received or sent, respectively.
 • “break” is on when an ISO-9141 “slow init” or ISO-14230 “ઝડપી init” is performed, that is when the diagnostic software attempts to establish a connection with an ECU via K line.
 • “eeprom” turns on when the non-volatile memory is accessed, for instance on start-up or when changing the diagnostic software system setup.
 • “echo” is on if CASCADE has determined that the running diagnostic software expects all transmitted bytes to be sent back (echoed); this is mostly “tourist information”, CASCADE changes the setting automatically.
 • “beep” lights up in cases where the original device would beep, which I have determined to be far less annoying. 🙂
 • “કરી શકો છો” indicates that the interface has been switched to CAN bus mode. If this LED is off, the system is in K/L mode.
 • “iface” shows if an interface is connected to your computer and being used by CASCADE. If this LED is off, communication is not possible. Usually, it is off because no suitable interface is connected, or the FTDI drivers have not been installed.
 • “rec” turns on while recording a session, અને “play” when replaying one.

કીપેડ

Below the LEDs, you find the keypad used to control the diagnostic software. All these buttons are mapped to keys on your keyboard, which is the easier and thus recommended way to use them. મેપિંગ નીચે પ્રમાણે છે:

Hi-Scan/CS1 બટન કાસ્કેડ કી
/ F10, OFF પર
*            B (backlight control, not functional in CASCADE)
SHIFT          SHIFT (left or right)
F12 મદદ
/ ડાબા જમણા / અપ / નીચે ડાબી / જમણી / અપ / નીચે કર્સર કી
0 ... 9 0 ... 9 (main keyboard or numeric keypad)
ના એન
વાય હા
ESC Esc કી
બેકસ્પેસ કી પૂર્વવત્ કરો
ENTER          RETURN or ENTER (numeric keypad)

Baud દર નિયંત્રણ

કીઓ નીચે તમે એક કાસ્કેડ સૌથી મહત્વના લક્ષણોની મળશે: The transmission speed (baud rate) control. Although the speed can often be determined automatically, in many cases it is important to set the correct speed to succeed in communicating with your vehicle’s electronics.

આ “Baud દર નિયંત્રણ” box defaults to “સ્વયંસંચાલિત”, meaning it will trust the diagnostic software to be able to set the speed correctly without human intervention. This works well for vehicles adhering strictly to the standards, but in many cases, you will have to help CASCADE by setting the speed manually. To do so, you can click on the third radio button near the number field that, by default, says “9600”. Here, you can select the correct baud rate – જો તમે તેને ખબર – અથવા માત્ર અલગ સુયોજનો પ્રયાસ કરો જ્યાં સુધી તમે ECU તમે નિદાન કરવા માંગો જોડાઈ માં સફળ. You are not restricted to the predefined baud rates (although these are the most common ones and should thus be tried first), but can also key in a custom baud rate. To do this, deselect the “Grab Keyboard” checkbox and enter your chosen baud rate, then select the “Grab Keyboard” checkbox again. (Note that all this only applies to K/L mode; if your control unit speaks CAN, you will not have to bother with this.)

To the right, in the “Current Baud Rate” box, you can see the communication speed actually being used (“Actual”), and the one the diagnostic software thinks should be used (“Requested”). Note that there may be a slight difference between these two values even when baud rate control is set to “સ્વયંસંચાલિત”. આ ઉપકરણો સીરીયલ પોર્ટ અને એ USB-થી-સીરીયલ FTDI કન્વર્ટર વચ્ચે તફાવતો કારણ છે. Don’t be concerned, the difference is usually around 1%, which is completely harmless and will not cause any problems connecting.

કે વાક્ય

One shortcoming of CASCADE is that it cannot switch wires on your USB interface, while the original device’s interface is capable of doing so. Usually, that does not pose a problem because most vehicles have at least some components attached to the standard pin 7; some manufacturers, જો કે, connect secondary control units to other pins on the diagnostic connector, meaning – કમનસીબે – that these cannot be connected to without modifying the interface hardware, i.e. લીટી rewiring વિવિધ પિન થી 7 પીન સાથે જોડાયેલ.

While CASCADE is not capable of doing that for you, it can at least give you a hint about which pin might be the correct one. If you try to connect to an ECU, and the “કે વાક્ય” indicator shows a different pin than 7, you might want to investigate if your vehicle perhaps uses non-standard pin assignments. Note, જો કે, that the heuristics used by CASCADE are not 100% foolproof, so you should consult a તમારા વાહન માટે મકાનમાં વીજળીપ્રવાહના અખંડ માર્ગો ડાયાગ્રામ માટે ખાતરી કરો કે તમે તમારા વાહન સુધારેલી એ USB ઈન્ટરફેસ સાથે જોડાઈ પહેલાં અધિકાર પિન ઉપયોગ કરો. (Again, none of this applies to vehicles diagnosed over the CAN bus, which always use the standard pin assignment.)

ઈન્ટરફેસ નામ

તમે કે વાક્ય સૂચક નીચે જોઈ શકો છો ઈન્ટરફેસ ચિપ કાસ્કેડ નામ સાથે જોડાયેલ છે. If this says “કંઈ”, CASCADE was not able to find any interface. The reasons are as detailed above, in the description of the “iface” LED.

મેનુ

“File” Menu

Here, you can load a different diagnostic software (“Load ROM”), load and save states (registered version only), or quit the application.

“Machine” Menu

This menu allows you to control the scanner system, namely to reset it without erasing the non-volatile memory (“Reset”), and to reset it and also clear the non-volatile memory (“Factory Reset”).

“મદદ” Menu

In the help menu, “Online Help” leads you to this page; આ “લગભગ” box tells you about the software version.

WordPress થીમ્સ