Phiên bản mới 0.9.1

Bản Cập Nhật nhỏ này khắc phục sự cố với giải nén nén Hi-Scan Pro/CS1 ROM hình ảnh: Ở 0.9, tùy thuộc vào vị trí cài đặt của bạn, mở gói ROM hình ảnh có thể đã hiển thị ở những nơi bất ngờ hoặc không thể được tạo ra ở tất cả. Bây giờ họ sẽ được đặt trong cùng một vị trí như tập tin gốc.

Tải về các mới giới thiệu phiên bản 0.9.1.

Người dùng đăng ký sẽ nhận được cập nhật của họ qua thư điện tử.

WordPress chủ đề